Condicions GeneralsTermes I condicions "Standard" dels lloguers CAR MÒBIL

Pel present contracte, CARMOVIL lloga el vehicle (o el vehicle pel qual anés reemplaçat) a l'Arrendatari amb subjecció als termes i condicions continguts tant en la pagina 2 com en la present, i l'Arrendatari mitjançant la seva signatura s'obliga als mateixos com a part essencial del contracte:

1. LLIURAMENT I DEVOLUCIÓ L'Arrendatari reconeix i declari que el vehicle es troba en bon estat general, sense defectes aparents, obligant-se a retornar-ho a CAR MÒBIL en el mateix estat i condi¬ción, amb tots els documents i accessoris, en el lloc i dati esmentats en ot present contracte. CARMOVIL es reserva el dret d'obtenir la devolució del vehicle a qualsevol moment durant li vigència del present contracte, si la seva utilització contravingués el dis-, posat en el mateix.

2. DANYS. Etc. - En cas de pèrdua del vehicle o dany al mateix durant ei període de lloguer, ol Arren¬datario haurà d'abonar immediatament a CAR MÒBIL l'import de llot gasto o pèrdua soferta per CAR MÒBIL amb tal motiu, exceptuant-se únicament el supòsit en què l'Arrendatari hagi complert efectivament la totalitat dels termes i condicions d'aquest contracte. En tal suposat: a) L'Arrendatari quedarà EXEMPT de les responsabilitats derivades de la perduda del vehicle o danys al mateix quan una o un altre resultin d'incendi o robatori, sent en aquest últim cas necessària la presentació a CAR MÒBIL del comprovant de-Denúncia presentada per l'Arrendatari a les autoritats policials en un termini do 24 hores- En cap cas l'arrendatari quedés exempt de la franquícia: b) La responsabilitat de l'Arrendatari per pèrdua del vehicle o dóna'ns al mateix cuan¬do una o uns altres resultin de xoc o bolcada I) quedarà LIMITADA a l'import fixat en la tan la vigent, o bé II) s'entendré RENUNCIADA per CAR MÒBIL SI L'Arrendatari accepta la Protecció contra Xoc" amb la seva signatura a la pàgina 2 d'aquest contracte

3 PAGAMENTS ' L'Arrendatari pagués o reemborsarà puntualment a CAR MÒBIL ho sumeixi dels conceptes següents

    a) El preu del temps i kilometraje calculat segons tarifa reflectida a la pàgina 2 d'aquest contracte o segons tarifa en vigor

    b) Les quantitats corresponents a gasolina ? Protecció contra Xoc? segur personal contra accidents i/o qualssevol altres càrrecs (standard extraordinaris i varis) que siguin aplicats, calculats segons tanta doni la pàgina 2 d'aquest contracte o segons tarifa en vigor

    _c) Tots els.impostos de qualssevol naturalesa que graven els lloguers o. si escau, les quantitats exigides per CAR MOVII un concepte de reemborsament d'aquests impostos

    d) Les despeses incorregudes per CARMOVlL (inclosos honoraris d'Advocats i-Procura-dauris en la reclamació de les quantitats degudes per l'Arrendatari en virtut del present contracte.

    i) Les multes, sancions o similars, costes judicials v altres despeses que li siguin exi¬gidos a CARMOVIL per mandat legal, on relació amb l'ús del vehicle durant el període del lloguer, tret que fossin causats per culpa de CAR MÒBIL S>» embargo, això no eximirà a l'Arrendatari m a tercers de les seves responsabilitats enfront d'Organismes oficials en raó de la conducta il·legal de l'Arrendatari o oe aquests tercers

    f) Tots els danys soferts en rodes, llandes, pneumàtics punxats o rebentats etc. Tots els càrrecs esmentats estan, en tot cas subjectes a la corresponent revisió dels Auditors

4 INDEMNITZACIÓ En la mesura i extensió autoritzada per les lleis. CAR MÒBIL no serà responsable dels danys o perjudicis soferts per l'Arrendatari o tercers amb motiu de l'ús i funcio¬namiento del vehicle, ni de la pèrdua de béns (o danys a béns) de l'Arrendatari deixats en el vehicle, per les pèrdues o incomoditats resultants de la demora en el lliurament o possible avaria de motor o una altra causa, v l'Arrendatari alliberarà a CAR MÒBIL de tot dany o responsabilitat sobre aquest tema.5 CONDICIONS D'ÚS
- L'Arrendatari s'obliga a cuidar el vehicle amb la cura hagut d'i especialment no permetrà que s'utilitzi

    a) Per al servei per preu de transport de persones o béns.

    b) Per a tracció o remolc de vehicles, remolcadors o altres objectes.

    c) En carreres, proves o competicions.

    d| Quan l'Arrendatari o un altre conductor del vehicle estigui sota els efectes de l'alcohol, drogues alucinógenas, narcòtics, compostos barbitúricos o una altra substància que afebleixi la seva consciència o capacitat de reacció

    i) En contravenció de les disposicions duaneres, de tràfic o unes altres.

    f) Per persona diferent de l'Arrendatari tret que hagi estat prèviament designada i autoritzada per CARMOVIL utilitzant l'espai a aquest efecte a la pàgina 2 d'aquest contracte

6 SEGUR CAR MÒBIL facilitarà la cobertura pel Segur als usuaris del vehicle autoritzats per CAR MÒBIL (i només pera ells) de conformitat amb la corresponent pòlissa automo¬vilística, els termes de la qual i condicions i excepcions queden incorporats al present contracte mitjançant aquesta referència com si fossin aquí reproduïts detalladament i segons l'acceptació per l'Arrendatari a la pàgina 2 d'aquest contracte

7 Si alguna estipulació del present contracte no fos vàlida o exigible. tal estipulació no afectarà per res a la validesa del present contracte ni a les altres estipulacions del mateix, i es tindrà per substituïda per una altra vàlida i exigible que produeixi igual o anàleg resultat

8 ACCIOENTES L'Arrendatari, convé a prologar els interessos dóna CAR MÒBIL i de la companyia agafa¬guradora de CAR MÒBIL. en cas d'accident, durant el termini de vigència d'aquest contracte, de la següent manera

    a) Obtenint els noms i adreces de les persones embolicades en l'accident asi com dels possibles testimonis .

    b) No admetent responsabilitat o culpabilitat

    c) No abandonant el vehicle sense prendre les adequades mesures per protegir-ho i salvaguardar-ho.

    d) Donant un detallat informe a la base CAR MÒBIL de sortida dins de les 24 hores següents a l'accident.

    i) Avisant immediatament a la policia si la culpabilitat de l'altra pane ha de ser investigada o si hi ha persones ferides

9 JURISDICCIÓ Tota diferència que sorgeixi entre l'Arrendatari i CAR MÒBIL se sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels Tribunals i Jutjats de la província on ha/a estat matriculat el vehicle Condicionis addicionals per als vehicles comercials Els vehicles comercials no podran ser utilitzats

    a) Per al seu arrendament ben sigui de manera explícita o implícita, ni pel trans¬port de passatgers. b) Per a transport de marcénelas en contravenció dels Reglaments doni* Duanes a ? de qualsevol un altre suposat de contravenció de Lleis. Reglaments i Ordenances. L'Arrendatari obtindrà a les seves expenses tots els permisos, llicències i autorizacio¬nes precisos per al transport de mercaderies classificades com a especials per les vigents Lleis de Transports

    el Per traslladar mercaderies amb pes superior al màxim autoritzat per a dita veu¬hículo ni mercaderies deficientment distribuïdes o malament subjectis ni per efectuar ser¬vicis de càrrega fraccionada, entenent-se per càrrega fraccionada les expedicions en què hi hagi més d'un sol remitent i/o més d'un sol consignatario

    d) Pera traslladar peix, matèries inflamables, explosives, combustibles líquids i gasosos, fruites i hortalisses en recorregut major de 300 km i qualsevol classe dóna liquido embotellat.

    i) Per sortir fora del país tret que s'hagi obtingut prèviament autorització escrita de l'Arrendador

    f) Les parts altes, en cap cas estan assegurades.
 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.